Rechten en plichten van de eigenaar van Hondenhotel Zwanenburg

De eigenaar zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.

• De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier inclusief BTW.

• De eigenaar verplicht zich om conform de gesloten verblijfovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

• De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de eigenaar alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten. kijk op aanmelden op onze website

• De consument is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst, doch uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het verblijf van het gastdier in het Hondenhotel Zwanenburg, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste jaarlijkse vaccinaties heeft ondergaan en betreft de ziekte van Carré (Hondenziekte), ziekte van Weil, Parvo-virus en kennelhoest.

• De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de eigenaar schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

Bij het reserveren van uw dier dient u te scannen en uploaden, e-mailen of toe te sturen per post naar HondenHotel Zwanenburg IJweg 332, 1161 GG Zwanenburg:

• kopie geldig dierenpaspoort (Uploaden via het formulier)

• kopie voorwaarden van Hondenhotel Zwanenburg, getekend met naam en datum of het formulier “Uw Huisdier Aanmelden” volledig online invullen en daar de kopie geldig dierenpaspoort uploaden.

De aanbetaling en betaling

• Nadat de overeenkomst van de verblijfperiode tot stand is gekomen, betaald de consument binnen een week een aanbetaling van 30%, het resterende bedrag verwacht de eigenaar uiterlijk 14 dagen voor aankomst van uw hond(en) op Rabo bankrekening 13 46 51 898.

• Wanneer een van deze bedragen hoger zou zijn dan de totaal te betalen verblijfprijs omdat voor slechts een korte periode wordt gereserveerd, wordt de aanbetaling verhoudingsgewijs aangepast.

• Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten direct bij beëindiging van de verblijfovereenkomst. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bank rekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

• Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de verblijfovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het Hondenhotel Zwanenburg meldt, is de eigenaar: niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden

• gerechtigd om 100% van de verblijfprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen

• Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de verblijfovereenkomst bij het Hondenhotel Zwanenburg ophaalt, zal de eigenaar de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de eigenaar het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke verblijfprijs d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

• Voor het geval er in het Hondenhotel Zwanenburg geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de consument zich op de in de verblijfovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het Hondenhotel Zwanenburg meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.

• Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

Niet-tijdige betaling

• De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien de hond zich na deze 14 dagen nog in het pension bevind zal de ondernemer bij uitblijven van betaling de hond als eigendom van het pension doen beschouwen.

De annuleringsregeling

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

• annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling

• annulering van 4 tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs

• annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

Ziekte van het gastdier

• Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.

• Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.

• De eigenaar mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

• De eigenaar is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

• Indien de consument het gastdier brengt en blijkt, dat de hond ziek, loops is, of vlooien heeft, zal de hond niet worden geaccepteerd voor een verblijf.

• Lastige honden en ongecastreerde reuen zijn niet welkom en kunnen zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Overlijden van het gastdier

• De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.

• Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de ondernemer door een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.

• De consument kan 1. sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren. 2. door de eigen dierenarts een contra-expertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de consument.

• Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorg dragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.Aansprakelijkheid

• De eigenaar is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.

• De consument verplicht zich op verzoek van de ondernemer, bij diens Aansprakelijkheidsverzekering een ontstane schade aan te melden ter beoordeling. Voor toepassing van artikel 6:179 BW de consument als bezitter van het dier(en) wordt aangemerkt. (Normalerwijs is dit op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekerd).

• De consument is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.

• De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

• De consument beroept zich niet op overmacht omdat de hond(en) aan het Hondenhotel Zwanenburg IJweg 332 was toevertrouwd. Het Hondenhotel Zwanenburg kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade die de hond oploopt of aanbrengt tijdens zijn verblijf.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.

Getekend te …………………………………………………………

d.d ………………………………………………..……………..………

Naam ……………………………………………….……………..……………..……………..……………..……………..

Adres en Plaats ……………………………………..……………..……………..……………..……………..……………

E-mailadres ………………………………………………………..……………..……………..……………..……………..

Mobielnummer ………………………………………..……………..……………..……………..……………..………..

Ras en naam van de hond(en) …………………………..……………..……………..……………..……………….

 

Handtekening van de eigenaar van de hond(en)

……………………………………..

Hondenhotel Zwanenburg

IJweg 332

1161 GG

Zwanenburg

© Copyright 2011 | Hondenhotel Zwanenburg | Algemene Voorwaarden Designed by Web Nederland